Contact

46-29 Yoshida-Shimo-Adachi-cho,
Sakyo-ku, Kyoto 606-8501, Japan

Hideaki KAKEYA (Professor)